City of Ghosts (2017) ดูหนังออนไลน์ HD

City of Ghosts เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักข่าวพลเมืองในเมืองรักเกาะฮ์ ประเทศซีเรีย ที่มีชื่อว่า Raqqa Is Being Slaughtered Silently (RBSS) โดยกลุ่มนี้ถูกตั้งขึ้นหลังการเข้ามาของกลุ่ม Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) ในช่วงที่ประชาชนต่อต้านการปกครองระบอบเผด็จการอันยาวนานของตระกูล Al-Assad และต่อมากลุ่ม ISIS ได้เข้ายึดเมืองรักเกาะฮ์และสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของกลุ่มและ ISIS เข้าควบคุมทุกอย่างในเมืองรวมทั้งประชาชน เมื่อใครขัดขืนก็จะโดนทำโทษ หนักเข้าก็ถึงขั้นประหารชีวิต ดังนั้นกลุ่ม RBSS จึงได้ตัดสินใจเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ให้ทุกคนได้รับรู้

Soundtrack(T)
6.4 /10

แสดงความคิดเห็น